Aikido

De Sensei

De Yoseikan Aikido lessen worden verzorgd door Wim Schaap, 2e dan Yoseikan Aikido en Rijksgediplomeerd Leraar Aikido niveau 3 (Aikido Nederland).

Hij beoefent al jaren Aikido. Sinds 2003 traint hij bij Edgar Kruyning sensei in Ede. Naast Aikido beoefent hij bij Edgar Kruyning sensei ook Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (1e dan) en bij Rob Breedveld sensei/Kondo Katsuyuki sensei Daito Ryu Aikijujutsu (2e dan).


De sensei